Một số điểm mới thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và sẽ thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 01) có một số điểm mới nổi bật như sau:

1. Phần lời Thông tư

Thông tư 01 bao gồm 07 Điều, trong đó Điều 1 quy định rõ phạm vi áp dụng biểu mẫu của Thông tư là thống nhất trên toàn quốc và đối tượng áp dụng là các chủ thể tham gia quá trình đăng ký doanh nghiệp tại Điều 2 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về việc số hoá – lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và việc chuẩn hoá dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Phần biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

Thông tư 01 đã bãi bỏ 06 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh; bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Các thay đổi nổi bật của phần biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01 bao gồm những điểm sau:

2.1. Các biểu mẫu cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

a. Biểu mẫu cho doanh nghiệp

– Bổ sung trường hợp doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Doanh nghiệp đánh dấu và kê khai các thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi nếu thuộc trường hợp này.– Bổ sung ô tick về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.– Bổ sung ô tick đối với doanh nghiệp xã hội và công ty chứng khoán.– Hình thức hạch toán (Khối thông tin đăng ký thuế): Bổ sung ô tick “Có báo cáo tài chính hợp nhất” trong trường hợp doanh nghiệp là đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.– Bỏ trường thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Doanh nghiệp không phải kê khai mục này khi đăng ký thành lập và không phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng.

– Bỏ phần “Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp” và bỏ trường thông tin phương pháp tính thuế trong khối thông tin đăng ký thuế tại biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định pháp luật về quản lý thuế.

– Bỏ các biểu mẫu: Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Thông báo về việc sử dụng/thay đổi/huỷ mẫu con dấu của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc do Luật Doanh nghiệp năm 2020 không còn quy định về các thủ tục này.

– Bổ sung thêm các biểu mẫu: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp cho công ty chứng khoán và đơn vị phụ thuộc, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; Thông báo về việc huỷ bỏ nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp; Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Bổ sung 03 biểu mẫu về cam kết của doanh nghiệp xã hội: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo thay đổi nội dung cam kết và Thông báo chấm dứt cam kết.

b. Biểu mẫu cho hộ kinh doanh

Các biểu mẫu dành cho hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định mới về hộ kinh doanh tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

– Kê khai các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh ngay tại Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và bãi bỏ biểu mẫu Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh do Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định chủ thể đăng ký hộ kinh doanh chỉ bao gồm cá nhân và các thành viên hộ gia đình, không bao gồm nhóm cá nhân.– Bổ sung biểu mẫu thay đổi chủ hộ kinh doanh.

– Bổ sung trường hợp hộ kinh doanh tiếp tục kinh doanh trước thời hạn vào biểu mẫu Thông báo về việc hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh.

2.2. Biểu mẫu dành cho cá nhân, tổ chức khác

Thông tư 01 đã bổ sung 02 biểu mẫu dùng cho các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu được cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đó là:

– Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Đỗ Thị Phương Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay: 0899 399 499